Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

ESZI facebook

ESZIgram

ESZI youtube csatorna

Energetikai Technikum és Kollégium Paks

 

Közzétételi lista

Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Látogatók!

Amikor Önök az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium internetes honlapját látogatják, semmilyen személyes adatot nem adnak át számunkra. Az Önök személyével kapcsolatba hozható személyes adatok nem kerülhetnek kezelésünkbe. Az Önök adatai a honlapunk látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium kizárólag statisztikai adatokat kérhet az üzemeltetőtől a látogatások statisztikájának mérése céljából.

Ez a tájékoztató a 2011. évi CXVII. az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően készült.

Adatkezelő

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium
7030 Paks, Dózsa György út 95.
Adószám: 18860366-2-17
OM azonosító: 036396
Telefon: 75/519-300
E-mail: esziEmail

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

2011. évi CXVII: törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (annak végrehajtási rendeletei)
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
100/1997. (VI.13.) kormányrendelet az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról
315/2013. (VIII.28.) kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Adat-és Ügyiratkezelési Szabályzata határozza meg.

Adatkezelési- és ügyiratkezelési szabályzatunk célja az adatkezelésben érintett személyek tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 • 2011. évi CXVII. az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény végrehajtásának biztosítása;
 • az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak megállapítása;
 • azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel jogviszonyban állókkal, amelyeket az intézmény tanulóiról, munkavállalóiról az intézmény nyilvántart;
 • az adattovábbításra, adatfeldolgozásra meghatalmazott munkavállalók körének rögzítése;
 • az adatok továbbítási szabályainak rögzítése;
 • a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása;
 • az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése;
 • a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása.

Az adatkezelési és ügyiratkezelési szabályzat elérhető az iskola honlapján a szülők és tanulók számára, továbbá az adatkezelésben érintett személyek írásbeli tájékoztatót kapnak személyes adataik kezelésével, nyilvántartásával, más személy számára történő adattovábbítással összefüggésben.

Adatkezelési cél:

 • törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése
 • munkavállalók adatainak kezelése
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából
 • vagyonvédelem

Adatkezelés jogalapja:

 • törvény rendelkezése alapján (kötelező adatkezelés) tanuló jogviszonyban állók, felnőttképzésben résztvevők, munkavállalók vonatkozásában
 • adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából munkavállalók tekintetében
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés írásban kötött szerződés teljesülése érdekében
 • adatkezelő jogos érdeke vagyonvédelem vonatkozásában

Adatkezelés időtartama: jogszabályi előírások alapján, az Adat-és Ügyiratkezelési Szabályzat tartalmazza az egyes adatok kezelésének idejét.

Tájékoztatjuk, hogy adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az adatkezelő részéről nem történik.

Önnek mint érintettnek a személyes adataihoz kapcsolódóan az alábbi jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, ill. történik-e adatkezelés vonatkozásában)
 • helyesbítéshez, kiigazításhoz, törléshez való jog
 • az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése vagy tiltakozás személyes adat használata ellen
 • hozzájáruló nyilatkozat visszavonására
 • jogosult panaszt benyújtani az intézmény igazgatójánál adatvédelmi incidens jogsértésre hivatkozással,

amennyiben panasza ellenére fennáll a továbbiakban is a jogsértés, bírósághoz fordulhat (Szekszárdi Törvényszék, 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. út 2.)

továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.:5. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Jelen tájékoztató a 2018. május 23-án hatályban lévő hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2018. április 21-ig közzétett állásfoglalásának figyelembevételével készült.

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23. § (1) alapján.

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, (Térítési- és tandíjfizetés szabályzat)
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 7. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

Az iskolai közzétételi lista

A kollégiumi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23. § (4) alapján.

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. A szabadidős foglalkozások körét,
 3. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,
  Intézményünkben ilyen jellegű szolgáltatás nem vehető igénybe!
 4. A kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

Cisco logo

ECDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok