Energetikai Technikum és Kollégium Paks

Skip to: site menu | section menu | main content

 

Csengetési rend

1. 07:50 - 08:35
2. 08:45 - 09:30
3. 09:40 - 10:25
4. 10:35 - 11:20
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:30 - 15:15
9. 15:20 - 16:05


VERSENY-EREDMÉNYEK

ESZI facebook ESZI youtube csatorna
ESZIgram ESZI TikTok

Energetikai Technikum és Kollégium

 

Ellenőrzések

2020

2019

2017

2016

2013

2011

A Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. október 2-án kelt végzésében tűzvédelmi hatósági ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzést rendelt el Intézményünkben és Intézményünk Kollégiumában.

A hatóság a tűzvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartását vizsgálta különös tekintettel a tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumokra (Tűzvédelmi Szabályzat, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok).

A Hatóság az ellenőrzés során jogszabálysértést, hiányosságot nem tárt fel.

Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzése

A törvényességi ellenőrzés során vizsgált dokumentumok és eljárásrendek:

 • Hatályos alapító okirat
 • Hatályos működési engedély
 • Hatályos Pedagógiai Program
 • A feladat ellátásához szükséges helyiségek feletti rendelkezési jog igazolását alátámasztó dokumentumok
 • Használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány a rendeltetésszerű használat és alkalmasság igazolására
 • Az intézmény valamennyi feladat-ellátási helyére vonatkozó, a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék a (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve
 • Személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék
 • Pénzügyi feltételek meglétét igazoló éves intézményi költségvetés
 • Köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos fenntartói döntések (pl. a jelenleg még érvényben lévő maximális létszámtól való eltérés igazolása; indítható osztályok számának meghatározása)
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e
 • A fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét

A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:

 • A pedagógusok személyi anyaga (erkölcsi bizonyítvány, végzettségüket igazoló okirat)
 • A pedagógusok képesítésének összhangja a tantárgyfelosztással
 • Intézményi alapdokumentumok megléte és jogszerűsége
  • Pedagógiai program
  • Szervezeti és működési szabályzat
  • Házirend
 • Az iskola által használt nyomtatványok megléte és jogszerű alkalmazása
  • beírási napló
  • bizonyítvány
  • az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány
  • szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány
  • törzslap külíve, belíve
  • osztálynapló
  • csoportnapló
  • egyéb foglalkozási napló
  • jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához
  • tantárgyfelosztás
 • Tanulócsoportok számított létszámának összevetése a jogszabályban megállapított maximális tanulócsoport létszámmal

Egészségbiztosítási pénztár átfogó ellenőrzés

Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2013. június 13-án átfogó ellenőrzést tartott.

Vizsgálta a pénzügyi előírások betartását, a táppénz-hozzájárulás bevallását, továbbá ellenőrizte a nyilvántartási és bejelentési kötelezettség teljesülését. A pénzbeli egészségbeli biztosítási ellátások jogosságát is megvizsgálták.

Az ellenőrzés jogszabálysértést nem állapított meg, jogosulatlan kifizetés nem történt, színvonalas társadalombiztosítási ügyviteli munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak Intézményünkben.

Érettségi jelentekések jogszerűségének ellenőrzése

Az alábbi dokumentumok kerültek a helyszínen megtekintésre:

 • Pedagógiai Program
 • érettségi jelentezési lapok
 • érettségi vizsgával kapcsolatos kérelmek, határozatok, szakértői vélemények
 • a vizsgázókra vonatkozó korábbi törzslapkivonatok
 • a vizsgázókra vonatkozó középiskolai bizonyítványok, törzslapok
 • érettségi vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatok
 • az érettségi vizsgázók nyilatkozatai

A Kollégium közegészségügyi ellenőrzése

Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést végzett 2016. szeptember 20-án az Intézmény Kollégiumában.

A helyszíni ellenőrzés kiterjedt a kollégium helyiségeire, fűtésére, szellőztetésére, a falazat és a padozat állapotának megvizsgálására. A takarításra használt szerek biztonságos tárolására. Megállapította az ellenőr, hogy az egészségre veszélyes kártevők elleni védekezés szerződéses szolgáltatás keretében történik meg. A keletkező hulladékok tárolását vizsgálta. A kollégiumban a dohányzási szabályok betartását is ellenőrizte.

Az ellenőrzést végző személy szabálytalanságot nem tárt fel.

A támogatás igénybevételének alapját képező mutatószámok megalapozottságának vizsgálata

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 2016. június 20-tól 2016. június 23-ig helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az Intézményt köznevelési feladatai alapján a 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakban megillető támogatás elszámolásának és felhasználásának jogszerűségét.

Vizsgált jogcímek: a pedagógus munkakörben és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatás a szakközépiskolai nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma, továbbá a szakközépiskolai nevelés-oktatás, kizárólag szakképzési évfolyamon tanulók létszáma szerint.

Az Ellenőrzést végző hatóság 2016. november 11-én kelt határozatában megállapította, hogy 2.004.890 Ft a 2015. évi költségvetési törvény 8. melléklet I.3.ae, I.3.af rendelkezései alapján visszafizetési kötelezettség van az igényelt állami támogatásból.

Pedagógiai szakmai ellenőrzés - tanfelügyelet

Tanfelügyeleti ellenőrzés keretében 2016. május 05-én helyszíni ellenőrzés keretében egy Kolléga szakmai ellenőrzésére került sor matematika tantárgyból.

ECDL vizsgaközpont minőségellenőrző látogatás

Az ECDL Magyarország Vizsgaközpont minőségellenőrző látogatást tett Intézményünkben 2016. március 10-án, amelyről jegyzőkönyv készült. Vizsgálták a Vizsgaközpont működését, marketing tevékenységét, a vizsga technikai feltételeit, a vizsga lefolytatását és a feladatok javítását. A Vizsgaközpont megállapította, hogy korrekt vizsgáztatás történik Intézményünkben, egyéb intézkedést nem kezdeményezett az Ellenőrző.

Az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartásának vizsgálata

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. február 25-én ellenőrzést tartott intézményünkben.

Az ellenőrzés tárgya az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések megtartásának a vizsgálata volt helyszíni ellenőrzés keretében. Ellenőrizték a 2015/16. tanév tantárgyfelosztását, a közismereti oktatásban foglalkoztatott valamennyi munkavállaló alkalmazási feltételeire vonatkozó dokumentumokat. A Kormányhivatal végzésében 5 tanárkolléga dokumentumait kérte be a Hivatalba további ellenőrzés céljából. 3 foglalkoztatott tekintetében állapított meg szabálysértést, amit az Intézmény megszüntetett.

A Hatóság 20.000Ft felügyeleti bírságot szabott ki jogszabálysértés miatt. Határozatában megállapította, hogy a jogszabálysértés nem veszélyezteti az Intézmény jövőbeni működését.

Átfogó ellenőrzés

Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya

Időpont: 2017. 06. 26-tól - 2017. 06. 30-ig

Ellenőrzés alá vont időszak: 2013.05.01-től - 2017.05.31-ig

Ellenőrzés tárgya:

1. Pénzügyi előírások betartása

1.1.Társadalombiztosítási ellátások elszámolása

1.2. Pénzügyi és okmányfegyelem betartása

1.3. Munkafolyamatba épített ellenőrzés

1.4. Törvényességi és felelősségi szabályok betartása

1.5. Selejtezési szabályok betartása

2. Táppénz-hozzájárulás bevallásának vizsgálata

3. Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség ellenőrzése

3.1. Biztosítottak bejelentésének vizsgálata

A foglalkoztató 1 fő biztosítási jogviszonyának bejelentését, 6 fő biztosított már megszűnt jogviszonyának bejelentését, 1 fő biztosított téves jogviszony kódjának törlését, illetve annak a helyes jogviszony kódon történő bejelentését, valamint 2 főnek a tévesen jelentett heti munkaidejének helyesbítését az ellenőrzés ideje alatt végrehajtotta.

A bejelentések feldolgozása megtörtént, a bejelentett személyek jogviszonya nyilvántartás adatai azonossá váltak a foglalkoztató nyilvántartásával.

3.2. Baleseti jegyzék vezetése, jegyzőkönyvek beküldése

A Kormányhivatal a helyszíni ellenőrzés során az alábbiakat állapította meg:

Két dolgozó baleseti táppénze esetén a kifizetőhely az ellenőrzéskor, a háziorvos által kiállított igazolás másolatát nem tudta rendelkezésükre bocsátani.

Megtett intézkedés: A kifizetőhely a háziorvost végzéssel ismételten megkereste az igazolás bekérése érdekében, majd azt a biztosított lakhelye szerinti kormányhivatalnak megküldte.

Fenntartói tevékenységének vizsgálata

2017. március 8-án a Kormányhivatal végzésben tájékoztatta az ESZI Alapítványt, hogy fenntartói tevékenységének vizsgálata tárgyában törvényességi ellenőrzést indított. Az átfogó ellenőrzés során vizsgált időszak a 2015/16. és a 2016/17. tanév volt; célja és tárgya, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményét az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. A kormányhivatal ellenőrzése különösen arra irányult, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében milyen intézkedéseket tett. A vizsgálat folyamán a Hivatal Április 26-val hiányosságként tárta fel a fenntartott intézmény honlapján a közzétételi listában feltüntetett némely ellenőrzés vizsgálati eredményeit, nyilvános megállapításainak meglétét. Az ESZI Alapítvány felszólította az ESZI-t honlapjának feltöltésére, ezzel a jogszabálysértés megszüntetésére; az intézmény maradéktalanul elvégezte a hiánypótlást.

A 2017. augusztus 25. napjával záródó törvényességi ellenőrzés jegyzőkönyve szerint az ESZI Alapítvány fenntartói feladatait a vonatkozó jogszabályok mentén, törvényesen látja el.

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt helyszíni, dokumentumalapú ellenőrzése

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt képzéseinek helyszíni, dokumentumalapú ellenőrzésére 2019. február 12-én került sor. Az ellenőrzés során a 2019-es év addig lezajlott nyolc képzésének (4 db IKER1 és 4 db IKER2) dokumentációját vizsgálták meg. Ellenőrizték az eredeti, nyilvántartásban rögzített képzési program rendelkezésre állását. Átvizsgálták az oktatók végzettségét, tapasztalatát igazoló dokumentumokat, valamint az intézmény velük kötött szerződéseit. Ellenőrizték továbbá, hogy a képzések dokumentációja az előírásoknak megfelelően zajlott-e. Kitértek a felnőttképzési szerződésekre, a jelenléti ívekre és a tanúsítványokra.

Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, észrevételt nem tettek.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztályának ellenőrzése

Kockázatelemzés során feltárt hibák, hiányosságok felsorolása: Az adóhivatal adatai alapján adózó (Energetikai Szakgimnázium és Kollégium) valószínűsíthetően nem a vonatkozó jogszabályok alapján tett eleget a szociális hozzájárulási adó, egészségbiztosítási-, és munkaerő-piaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék bevallási és fizetési kötelezettségének.

Az adatszolgáltatások és a bevallások felülvizsgálatra kerültek.

A hibák, hiányosságok orvoslása érdekében megtett intézkedések: adózó a megbízási jogviszonnyal rendelkező 4 fő dolgozó esetében a jogviszonnyal érintett, de kifizetést nem tartalmazó időszakokat a 1908 jelű, „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű nyomtatvány segítségével, önellenőrzéssel módosította. 7 fő esetében a megszűnt, de korábban le nem zárt jogviszonyok lezárásra kerültek.

Adózónak az eljárással érintett időszak vonatkozásában adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A támogatói eljárás során megállapításra került, hogy az adóhatóság által feltárt hiba, hiányosság valós anomáliát tartalmazott. Adózó felvette a kapcsolatot az adóhatósággal, bevallásait önellenőrzéssel módosította, melynek következtében a támogató eljárás eredményesen lezárult.

ECDL vizsgaközpont minőségellenőrző látogatása

Az ECDL vizsgaközpont minőségellenőrző látogatása 2019. október 15-én történt. A látogatás során a vizsgaközpont működését, a vizsgák javítását és dokumentációját ellenőrizték az elmúlt négy évre vonatkozóan.

A vizsgaközpont működése magába foglalja az ügyfélszolgálat működését, a marketing tevékenységet és a technikai feltételeket (vizsgaterem berendezése, szokásos ültetési rend, hardver, szoftver eszközök). A vizsgák ellenőrzése során hat kiválasztott vizsgázó esetében ellenőrizték az adott vizsga dokumentációját, a vizsga (papíralapú és elektronikus) feladatlapjait, dolgozatait és azok javítását.

Az ellenőrök a látogatás végén csupán néhány észrevételt, javaslatot tettek, amelyek megkönnyítik a további együttműködést (pl. új modulok célcsoportjai, praktikusabb dokumentumtárolás).

A minőségellenőrző látogatás során a vizsgaközpont működését összességében megfelelőnek találták.

A 2018 és 2019 évi költségvetési támogatással kapcsolatos ellenőrzés

ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány fenntartót a fenntartásában lévő köznevelési intézmény által ellátott feladatok alapján 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban megillető költségvetési támogatásának elszámolásának és felhasználásának ellenőrzéséről.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:

 • a költségvetési támogatás elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
 • a költségvetési támogatás jogszerű felhasználási követelményei biztosítottak-e.

Ellenőrzött intézmény, támogatások:

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium

Ellenőrzést végző hatóság:

Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája

Hatósági ellenőrzés időpontja: 2020. május 25-től 2020. július 1.

Az ellenőrzött támogatások a 2018. és a 2019. év vonatkozásában.

A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó szervezetek tankönyvtámogatása

Az ellenőrzött támogatások a 2019. év vonatkozásában:

A pedagógus-munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatás:

 • 2019. évi szakgimnáziumi nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamon
 • 2019. évi szakgimnáziumi nevelés-oktatás, kizárólag szakképzési évfolyamon
 • Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők- középfokú iskola – pedagógus szakképzettséggel rendelkezők után járó átlagbér alapú támogatás
 • Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők- középfokú iskola

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az ellenőrzés eredményeként határozatot hozott 6.145 EFt finanszírozási különbözet visszafizetéséről és 65 EFt igénybevételi kamat megfizetéséről, mely összegek átutalása megtörtént.

A visszafizetési kötelezettség összegének összetétele, oka támogatásonként:

 • 2018. évi tankönyvtámogatás: 48 EFt
 • 2019. évi tankönyvtámogatás: 68 EFt
 • 2019. évi szakgimnáziumi nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamon: 2.937 EFt
  • Sajátos nevelési igényű tanulók után igénybe vehető támogatás összegének csökkenése.
  • 1 fő tanulói jogviszony szüneteltetés.
  • A 2020-ban szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók óraszámmal arányos csökkentése.
 • 2019. évi szakgimnáziumi nevelés-oktatás, a szakképzési évfolyamon: 3.092 EFt
  • A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévben az Intézmény által indított erősáramú elektrotechnikus szakon tanuló diákok után nem vehető igénybe az állami támogatás, mert a képzés esti munkarendje nem szerepelt a Szakképzési megállapodásban.
  • A 2019/2020-as tanévben 13Ü. osztályban az ügyvitel szakmai képzésben az Intézmény két fővel túllépte az adott szakmaszerkezeti döntésről szóló jogszabályban meghatározott keretlétszámot.
  • A 2020-ban szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók óraszámmal arányos csökkentése.

Cisco logo

ICDL

Europass

Kutató Diákok Mozgalma

MATEHETSZ

Hümér Energiavámirok